Nazaj

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre
»BIO natura BIO kotiček«.

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »BIO Natura BIO kotiček«

Splošni pogoji sodelovanja

1. Podatki o organizatorju nagradne igre
Organizator nagradne igre »BIO natura BIO kotiček« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (v nadaljevanju: organizator).
Za izvedbo nagradne igre skrbi MMS Marketinške komunikacije, d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija podjetja HOFER trgovina d.o.o.

V nagradni igri posamezniki sodelujejo v izboru za 20 nagrad, ki bodo predstavljene v nadaljevanju Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre »BIO natura BIO kotiček«.

3. Sodelujoči
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije, starejše od 18 let. Osebe mlajše od 18 let morajo za sodelovanje v nagradni igri pridobiti predhodno pisno pooblastilo staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja ali izvajalca, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci), druge osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in pravne osebe.

Sodelovanje v nagradni igri ni odvisno od nakupa katerega koli izdelka v trgovinah HOFER v Sloveniji.

Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da poznajo Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre »BIO natura BIO kotiček« ter Določbe o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o., ki jih je določil organizator, in le-te tudi sprejemajo. Določbe o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o. so objavljeni na povezavi https://www.hofer.si/sl/splosni-pogoji/dolocbe-o-varstvu-osebnih-podatkov/.

Žreb nagrajencev organizatorja oziroma izvajalca je dokončen, organizatorju in izvajalcu ga ni treba utemeljiti in zoper njega ni možna pritožba.

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Predmetni Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre so veljavni od 6. 9. 2022 do 2. 10. 2022 oziroma do podelitve glavne nagrade.

4. Čas trajanja nagradne igre

4.1. Nagradna igra na spleti stran biokoticek.si
Nagradna igra poteka od 6. 9. 2022 do vključno 2. 10. 2022 do 23.59.
Nagradne igre potekajo tedensko:
- od 6. 9. 2022 do vključno 11. 9. 2022 do 23.59,
- od 12. 9. 2022 do vključno 18. 9. 2022 do 23.59,
- od 19. 9. 2022 do vključno 25. 9. 2022 do 23.59,
- od 26. 9. 2022 do vključno 2. 10. 2022 do 23.59.

5. Način sodelovanja v nagradni igri
Nagradna igra poteka na spletni strani biokoticek.si.

5.1. Nagradna igra na spleti stran biokoticek.si
Za sodelovanje v nagradni igri si mora sodelujoči na spletnem naslovu biokoticek.si ogledati fotografijo narave, ki je bila posneta na določeni lokaciji. Na interaktivnem zemljevidu Slovenije mora čim bolj natančno označi mesto, kjer je bila fotografija posneta. Izpolniti mora tudi spletni obrazec s kontaktnimi podatki (ime, priimek in elektronski naslov) in potrditi, da se strinja s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre ter Določbami o varstvu osebnih podatkov. Neobvezno se lahko prijavi tudi na HOFERjeve e-novice, kar pa ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Svojo prijavo sodelujoči odda s klikom na gumb »Sodeluj«.

Posamezniki lahko v posamezni tedenski nagradni igri sodelujejo enkrat, skupno štirikrat (en glas na teden v času trajanja nagradne igre), pri čemer se z vsakih glasom uvrstijo tudi v končni žreb za glavno nagrado.

6. Nagradni sklad
V nagradnem skladu je skupno 20 nagrad, in sicer:

6.1 Nagradna igra na spleti stran biokoticek.si
• Tedenske nagrade: 20 x naravna vrečka z BIO natura izdelki v vrednosti najmanj 20 € in HOFERjeva darilna kartica v vrednosti 10 € (skupna vrednost nagrade ne presega 42 €).
• Glavna nagrada: 1x oddih za 2 osebi na turistični kmetiji v Sloveniji v vrednosti 355 € (izbor končne lokacije in časovna omejitev koriščenje nagrade bo določeno po žrebu).

Nagrade niso prenosljive in jih ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezna fizična oseba, ki jo organizator in izvajalec štejeta kot sodelujočega, lahko prejme samo eno nagrado.

7. Določanje nagrajencev

7.1. Nagradna igra na spleti stran biokoticek.si

Tedenske nagrajence izvajalec določi ob koncu tedna s programom, ki poišče pet najbolj točnih označb na zemljevidu. Pri tem so upoštevani vsi sodelujoči, ki so na spletni strani biokoticek.si sodelovali v času trajanja tedenske nagradne igre, določenim v členu 4.1. teh pravil. Točne lokacije so že pred začetkom določene s koordinatami. V kolikor je najnatančnejšo lokacijo določilo več oseb, se izmed njih izžreba pet nagrajencev z naključnim računalniškim žrebom.

Prejemnika glavne nagrade izbere naključni računalniški žreb, ob prisotnosti tričlanske komisije, izmed vseh sodelujočih, ki so najmanj enkrat sodelovali v nagradni igri v času njenega trajanja od 6. 9. 2022 do vključno 2. 10. 2022.

Izvajalec tedenske nagrajence in nagrajenca glavne nagrade obvesti prek elektronskega naslova, ki so ga navedli v obrazcu na spletni strani biokoticek.si in objavi rezultate na spletni strani biokoticek.si, in sicer:
• 1. teden (od 6. 9. 2022 do vključno 11. 9. 2022): objava seznama nagrajencev 12. 9. 2022
• 2. teden (od 12. 9. 2022 do vključno 18. 9. 2022): objava seznama nagrajencev: 19. 9. 2022
• 3. teden (od 19. 9. 2022 do vključno 25. 9. 2022): objava seznama nagrajencev: 26. 9. 2021
• 4. teden (od 26. 9. 2022 do vključno 2. 10. 2022) + glavne nagrade: objava seznama nagrajencev: 3. 10. 2022.

Končni seznam nagrajencev bo javno dostopen in objavljen na spletni strani biokoticek.si v obdobju od 2. 9. 2022 do 31. 12. 2022.

8. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

8.1. Nagradna igra na spleti stran biokoticek.si
Nagrajence o izboru in postopku izročitve nagrade izvajalec obvesti prek elektronskega naslova, ki ga je navedel v obrazcu na spletni strani biokoticek.si. Nagrajenci so dolžni izvajalcu v roku 3 delovnih dni od prejetja obvestila na elektronski naslov nagrada@biokoticek.si javiti podatke: ime, priimek, naslov in izbrano HOFERjevo trgovino, v kateri želijo nagrado prevzeti ter datum prevzema, prejemniki glavne nagrade pa organizatorju na poziv v zahtevanem roku posredujejo tudi davčno številko in EMŠO, saj bo organizator za prejemnika glavne nagrade poravnal akontacijo dohodnine na nagrade. Nagrado je v izbrani HOFERjevi trgovini mogoče prevzeti najprej po 7 delovnih dneh in najkasneje v 14 delovnih dneh od zaključka nagradne igre. Glede prevzema glavne nagrade se bo izvajalec z nagrajencem dogovoril naknadno, po podelitvi nagrade.

Nagrajenci, izžrebani v nagradni igri na spletni strani biokoticek.si, ki jim organizator oziroma izvajalec nagrado podeli, izrecno dovoljujejo javno objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) na spletni strani biokoticek.si, z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oziroma prevzema nagrade.

9. Pravica do podelitve nagrade
Nagrada se podeli, razen če nagrajenci ne izpolnjujejo Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre ali slednje kršijo, ne izpolnjujejo pogojev za prevzem nagrade ali v zahtevanem roku 3 delovnih dni po prejemu obvestila organizatorja oziroma izvajalca nagradne igre o prejemu nagrade zahtevanih podatkov ne posredujejo organizatorju ali izvajalcu na opredeljeni način v 8. členu. Prav tako se nagrada ne podeli in se sodelujoče iz nagradne igre izključi, če na kakršenkoli način širijo sovražni govor.

V teh primerih je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti. Organizator z nagrado prosto razpolaga, žreb za to nagrado se ne ponovi.

10. Davčne obveznosti
Vrednost tedenskih nagrad ne presega 42 €, zato se akontacija dohodnine ne odvede ter se vrednost nagrade ne všteva v davčno osnovo prejemnikov.

Vrednost glavne nagrade presega 42 €, zato velja, da se za prejemnika glavne nagrade odvede akontacija dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo, za davčnega zavezanca in se mu bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Organizator nagradne igre prejemniku glavnih nagrad od vrednosti le te odvede akontacijo dohodnine.

Organizatorja bremeni plačilo vseh davkov v zvezi s podelitvijo nagrade (vključno z DDV-jem). Druge davčne obveznosti v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo prejemnike nagrad. Vrednost nagrad je maloprodajna cena z vključenim DDV.

11. Izključitev odgovornosti
Organizator in izvajalec ne odgovarjata za:
· nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja (pogodbenih partnerjev),
· nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka,
· izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo spletne strani,
· kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
· sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
· kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

12. Varstvo osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica, ki osebne podatke sodelujočih obdeluje v času trajanja nagradne igre za namene izvedbe podeljevanja nagrad v skladu s temi splošnimi pogoji.

Osebne podatke v okviru in za namen nagradne igre v imenu in po navodilih upravljavca obdelujeta tudi izvajalec MMS Ljubljana, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana in njegov podizvajalec Spletna postaja d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, s katerim je MMS sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Sodelujoči morajo ob prijavi za sodelovanje v nagradni igri na spletni strani biokoticek.si upravljalcu posredovati svoje ime, priimek in e-naslov. Podatki se obdelujejo na temelju zakonitega interesa za podelitev nagrade in izvedbo nagradne igre, sodelujoči pa lahko kadarkoli ugovarjajo takšni obdelavi, pri čemer njihov ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri.

Nagrajenci morajo upravljalcu na njegov poziv posredovati še dodatne podatke za namen odmere akontacije dohodnine. Če nagrajenci upravljalcu v določenem roku ne posredujejo podatkov se šteje, da odstopajo od pogodbe in nagrade ne morejo prejeti.

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je zagotovljena vsakemu posamezniku v Ustavi Republike Slovenije. Z njo so povezane tudi pravice posameznika do popravka oziroma dopolnitve, izbrisa (pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora in pritožbe.

Sodelujoči in nagrajenci imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo popravek in dopolnitev osebnih podatkov, izbris ter omejitev obdelave osebnih podatkov. Prav tako imajo sodelujoči in nagrajenci pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

Če menijo, da upravljavec njihovih pravic ne izvršuje ustrezno, lahko to sporočijo oddelku, pristojnemu za varstvo osebnih podatkov na pravo@hofer.si ali pa se pritožijo pri Informacijskemu pooblaščencu (ip-rs.si). Dodatne informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so sodelujočim na voljo na povezavi https://www.hofer.si/sl/splosni-pogoji/dolocbe-o-varstvu-osebnih-podatkov/.

13. Ostale določbe
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre. Ob vsaki spremembi Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre »BIO natura BIO kotiček« organizator veljavne objavi na spletni strani biokoticek.si.

Če sodelujoči po objavi sprememb Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne ne prekliče sodelovanja v nagradni igri, se šteje, da spremembo sprejema in z njo strinja.

Za vse morebitne spore v povezavi s to nagradno igro, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

14. Nagradni igri na družbenem omrežju

V času trajanja nagradne igre BIO natura BIO kotiček bosta vzporedno na družbenem omrežju Instagram na profilu HOFER Slovenija potekali dve nagradni igri v sklopu kampanje BIO natura. Nagradni igri potekata ločeno od nagradne aktivacije na spletni strani www.biokoticek.si, za sodelujoče veljajo pravila in pogoji zapisani v komentarju pod objavo. Nagradni sklad za omenjeni dve nagradni igri na družbenem omrežju vključuje 2x gajbico z izbranimi izdelki BIO natura v vrednosti 20 € in kuhinjsko krpo.

Lukovica, 6. 9. 2022